top of page
Stadgar
Stadgar för Svenska Klubben Luzern

STADGAR FÖR SVENSKA KLUBBEN LUZERN
Luzern, 14 november 2008

1. Klubben har till uppgift att verka för sammanhållningen mellan svenskar bosatta i Luzern med omnejd samt för bevarandet av intresset för Sverige och svenska traditioner. Klubben är politiskt och religiöst obunden.

2. Medlem av klubben är svensk medborgare eller i övrigt person med intresse för Sverige och umgänge med svenskar, och som stadigvarande eller tillfälligt vistas i Luzern med omnejd samt anmält att hon/han önskar inträda i klubben och erlagt medlemsavgift. Även den, som vistas i annan del av Schweiz och i övrigt uppfyller de ovan angivna förutsättningarna, kan bli medlem.

3. Medlemsavgiften bestäms vid årsmötet.

4. Klubbens styrelse och revisor väljs vid årsmötet.

5. Klubben har sitt säte i Luzern och dess styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör samt ett programråd. Styrelsen består av sju personer. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs för ett år. Ordförande liksom annan styrelseledamot får omväljas. Styrelsen är beslutför, när minst fyra ledamöter är närvarande.

6. För granskning av styrelsens förvaltning och klubbens räkenskaper utses en revisor och en revisorsuppleant. Revisorn skall avge berättelse över granskningen.

7. Det åligger styrelsen att på bästa sätt fullfölja klubbens uppgifter. Styrelsen skall bland annat:

- Upprätta och till revisorn överlämna årsberättelse innehållande redogörelse för klubbens inkomster och utgifter samt dess ekonomiska ställning.

- Föra matrikel över klubbens medlemmar.
- Bestämma tid och plats för årsmötet och andra klubbsammanträden.
- I övrigt ombesörja den löpande förvaltningen av klubbens angelägenheter.

8. Klubben håller årsmötet om möjligt i januari / februari månad påföljande år efter verksamhestårets slut, på dag som bestäms av styrelsen. I övrigt sammanträder klubben, när styrelsen finner anledning därtill.
Kallelsen till mötet sker per e-post eller brevledes, för de medlemmar som så önskar,
minst en månad före sammanträdet.

9. Vid klubbens sammanträden leds förhandlingarna av en mötesordförande vald av de närvande klubbmedlemmarna. Beslut vid sammanträde fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Val skall dock, om någon klubbmedlem så begär, förrättas med slutna valsedlar. Utfaller rösterna lika, sker vid val avgörandet genom lottning; i andra frågor har ordförande utslagsröst.

10. Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
- Styrelsens berättelse för det gångna verksamhetsåret.
- Revisorns berättelse.
- Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
- Behandling av motioner.
- Behandling av propositioner.
- Val av ordförande och andra styrelseledamöter.
- Val av revisor och revisorsuppleant.
- Fastställande av medlemsavgift för det kommande verksamhetsåret.

11. Eventuella ändringar av stadgarna beslutas vid årsmötet.

12. Klubbens verksamhetsår pågår från 1. januari till och med 31. december.

13. Klubbens räkenskapsår följer verksamhetsåret.

14. För upplösning av klubben fordras 2/3 majoritet vid årsmötet. Inträffar detta, överlämnas klubbens tillgångar till ett välgörande ändamål, som beslutas med enkel majoritet vid årsmötet.

MEDLEMSMATRIKELN FÅR ICKE ANVÄNDAS I KOMMERSIELLT SYFTE !

bottom of page